Myšlenka

„Veškerý skutečný život je setkávání“

— Martin Buber

Slova Martina Bubera popisují filozofii našeho projektu a zároveň jsou směrodatná pro naše sebepochopení a veškerou naši pedagogickou činnost. Zásadním elementem naší projektové práce je vytváření prostoru pro setkávání lidí z česko-německo-polského trojzemí. S tím souvisí i dialog a pohled na svět z jiné perspektivy a v neposlední řadě také zkušenosti získané soužitím v jednom regionu.

Od roku 2004 se soustředíme na rozvoj nových interkulturních forem vzdělávání ve spojení se školními i mimoškolními partnery z česko-německo-polského trojzemí. To vše se skrývá pod názvem Lanterna futuri – maják budoucnosti – který je zároveň symbolem této práce.

Dosavadní vývoj

Díky pedagogické práci projektu Lanterna futuri byl v uplynulých jedenácti letech v našem příhraničním regionu vytvořen rámec a dlouhodobě fungující struktura interkulturních a transkulturních formátů učení pro mládež. Zásadní inovací projektu Lanterna futuri je propojení mimoškolních a školních učebních oblastí a míst, jež se zaměřuje na využití veškerých dostupných zdrojů. Momentálně je do vzdělávacího modelu Lanterna futuri zapojeno 15 škol z Euroregionu Nisa a další tři školy mimo něj. Ve spolupráci s mimoškolními partnery – neziskovou organizací Hillersche Villa gGmbH Großhennersdorf (D), Lužickým horským spolkem Radvanec o.s. (CZ) a Domem Tří Kultur Parada Niedamirow (PL) byla vyvinuta a v praxi vyzkoušena široká paleta nových forem učení, které se zaměřují na rozvoj interkulturních a transkulturních kompetencí, rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí, vlastní zodpovědnosti, kreativity, týmové práce a rozvoj jazykových kompetencí.

Základ projektu Lanterna futuri tvoří tři klíčové oblasti:

  1. Struktura – kooperace mimoškolních a školních partnerů na poli mezinárodní spolupráce (jinou formou a na jiných místech) a rozvoj nových  modelů  spolupráce s hospodářskou oblastí.
  2. Metodika – spojení umění a pedagogiky představuje specifický formát interkulturního a transkulturního vzdělávání a ve středu pozornosti stojí nápady mladých lidí. Tito lidé mají příležitost nabývat a prohlubovat klíčové kompetence.
  3. Témata – obsah a forma jdou ruku v ruce a jsou součástí učebního rámce, ve kterém jsou zaujímány postoje a formulovány hodnoty ve vztahu k různým společensko-politickým kontextům.

Ohlédneme-li se za uplynulými jedenácti lety projektu Lanterna futuri, zjistíme, že se dnes jedná o uznávanou instanci v oblasti setkávání a vzdělávání mladých lidí v česko-polsko-německém trojzemí. Zásadním posláním projektu je politické vzdělávání, resp. jeho politická dimenze, která má své kořeny ve společných zkušenostech s aktivním bojem proti diktaturám v našich třech zemích v době před rokem 1989. Klíčovými hodnotami pro nás byly a jsou svoboda, právo na sebeurčení a demokracie.

Tato témata jsou i dnes středem zájmu politického dění a v době různých krizí posledních let dokonce nabývají na významu. Zde se nabízí možnost využití našich zkušeností při poradenství jiných instancí zabývajících se problematikou uprchlíků.

Kromě toho bychom se s novou řadou pod názvem Lanterna futuri Plus v nadcházejících letech chtěli zaměřit na celkový evropský prostor a pozvat další aktéry občanské společnosti a mladé lidi do našeho trojzemí, popřípadě se s naším projektem vydat na cesty po jižní Evropě.

V nepřetržitém rozvoji naší projektové práce zaměřené na interkulturní a transkulturní vzdělávání ve spolupráci s dalšími partnery vidíme centrální výchozí bod pro rozvoj společných možností v pohraničí.

Dosavadní pracovní výsledky

Zaměříme-li se na naše pracovní výsledky, pak na prvním místě stojí samotná setkávání mládeže a díky nim dosažená vzájemná důvěra. Mimo to dochází k potlačení stereotypních obrazů, objevování jedinečnosti jednotlivce,  jeho biografie a objevování individuálních schopností. Prostřednictvím společných uměleckých produkcí bylo v rámci dílen dosaženo jedinečné rozmanitosti výrazových forem, jimiž zúčastněná mládež vyjádřila a formulovala své vlastní politické postoje. Během celého procesu vznikla četná přátelství a mnohé impulzy vedly k dalšímu profesnímu rozvoji v daných oblastech. V neposlední řadě měli zúčastnění mladí lidé možnost objevit a poznat nová místa.

O tyto zkušenosti se v letech 2004 – 2018 podělilo více než 2 200 osob z různých míst severních Čech, východního Saska a dolního Slezska, kteří se zúčastnili:

  • 250 interkulturních seminářů či dílen a spolupracovali s
  • více než 2 100 mladými lidmi, 50 učiteli a 60 vedoucími dílen a tlumočníky.

V rámci více než 90 různých veřejných prezentačních formátů v České republice, Německu a Polsku, které tvořily zakončení těchto mezinárodních dílen a akademií, bylo představeno více než 187 písní, 31 krátkometrážních filmů, 33 výstav, 39 divadelních produkcí a více než 24 uměleckých happeningů. Dále byly vydány četné časopisy, audiohry apod. To vše si našlo své diváky a posluchače po celém regionu.

Tyto produkce, vytvořené od počáteční myšlenky až po realizaci výhradně zúčastněnými mladými lidmi, umožnily 11 tisícům návštěvníků na různých místech euroregionu navázat kontakt právě se zúčastněnou mládeží.