Art & Science

Art & Science je projekt oddělení Lanterna futuri při Hillersche Villa e.V. ve spolupráci se dvěma novými partnery IQLANDIA, o.p.s. Liberec a TU Dresden – Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau. V rámci tohoto projektu jsou realizovány nové formáty setkávání pro mládež z česko-německo-polského trojzemí, které propojují přírodní vědy a umění.

Dále budou v projektu v rámci několika řad školení kvalifikovány odborné síly jako např. učitelé, lektoři, vedoucí dílen a tlumočníci. Celý projekt bude rovněž podroben vědecké expertíze.

Setkání mládeže – formáty dílen

Tematický rámec pro setkání mládeže v kontextu Art & Science tvoří diskurzy ke vztahu „Člověk versus technika“. Specifický metodický přístup našich přírodovědných a uměleckých dílen přispívá k rozvoji individuálních schopností k prožitku uznání v rámci týmové spolupráce.

Vědecký doprovod

Pedagogický přístup týmů vedoucích dílen a rozvoj kompetencí mládeže budou podrobeny vědecké expertíze. Výsledky této evaluace budou využity v procesu řízení projektu jako východisko pro další cílené vzdělávání. Vědecký doprovod provede mezinárodní vysokoškolský institut – Internationales Hochschulinstitut (IHI) při TU Dresden.

Struktura a cíle

V těchto třech oblastech pracujeme na realizaci následujících cílů:

Praktická oblast

  1. zapojení středních odborných učilišť a rozvoj spolupráce se školními partnery, zejména v přípravě a zhodnocení výsledků setkání
  2. vývoj inovativních forem učení a metod pro setkávání mládeže v kontextu přírodních věd a umění na dílnách a akademiích
  3. odbourávání předsudků a získávání klíčových kompetencí v sociální, interkulturní a transkulturní a jazykově-komunikační oblasti jakož i znalostí v oblasti přírodních věd

Pedagogická oblast

  1. vývoj specifických seminářů dalšího vzdělávání pro vedoucí týmy dílen (učitelé, lektoři, vedoucí dílen, tlumočníci), v návaznosti na zjištění potřeb při vědecké evaluaci
  2. tvorba a zveřejnění metodické příručky
  3. organizace konference na téma utváření, působení a význam neformálního vzdělávání při mezinárodních setkáních v česko-německo-polském trojzemí

Vědecký doprovod

  1. evaluace rozvoje interkulturních a sociálních kompetencí mládeže
  2. teoretické zakotvení kvalifikace multiplikátorů (učitelé, lektoři, vedoucí dílen, tlumočníci) na základě systematického průzkumu potřeb

Realizace projektu 2017 – 2020

Dílny

Od října 2017 do září 2020 umožní mimoškolní projektoví partneři – Hillersche Villa e.V. Zittau/Großhennersdorf (D), iQLANDIA Liberec (CZ) a Dům Tří Kultur Parada Niedamirów (PL) – ve spolupráci se školními partnery, mladým lidem z příhraničí setkání na 90 dílnách a akademiích, kde se seznámí a budou rozvíjet svou osobnost. Při této práci budou podpořeny jejich interkulturní, transkulturní a sociální kompetence, vlastní zodpovědnost, kreativita, práce v týmu a jazykové kompetence. Vysokoškolský institut IHI Zittau – TU Dresden bude tento rozvoj kompetencí evaluovat, provede průzkum potřeb dalšího vzdělávání multiplikátorů a zformuluje doporučení dalšího postupu.

Během týdenních dílen se koná vždy v kooperaci s mimoškolním partnery až šest dílen paralelně (hudba, divadlo, film, fotografie, design & text a akční umění) na třech místech euroregionu – Großhennersdorf/D, Liberec/CZ, Niedamirów/PL.

Na jedné dílně spolupracuje až 15 mladých lidí: maximálně tedy 90 žáků a devět učitelů ze tří partnerských škol.

Během 20 týdenních dílen o 90 jednotlivých dílnách a třech akademiích vytvoří celkem 950 mladých lidí 93 veřejných prezentací, jimiž v rámci projektu osloví na 4 500 návštěvníků.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti a mladiství ve věku 12 až 21 let z partnerských škol v Euroregionu Nisa. Nově bude do projektu zapojena cílová skupina studentů středních odborných učilišť.

Školení

V rámci čtyř sérií školení o 19 seminářích dojde k prohloubení kvalifikace učitelů, lektorů, vedoucích dílen, tlumočníků, dobrovolníků a zaměstnanců v oblasti mezinárodní vzdělávací práce s mládeží, kteří pak budou dlouhodobě působit jakožto další zprostředkovatelé v euroregionu.

Příručka

V průběhu trvání projektu vznikne trojjazyčná metodická příručka, kterou budou moci využít i další aktéři z oblasti mezinárodní práce pro své pedagogické působení. Pedagogické postupy a jejich relevance pro praxi budou v knize zakotveny díky vědeckému doprovodu projektu.

Noví projektoví partneři

Ve spolupráci s našimi partnery:

IQLANDIA, o.p.s. Liberec (CZ) a TU Dresden – Internationales Institut (IHI) Zittau (D) bude dosaženo nové kvality přeshraničních nabídek učení v Euroregionu Nisa.

   

Projekt je realizován za finanční podpory: