Vedoucí interkulturních skupin a projektů

Mezinárodní školení – cyklus 2019

Informační brožura a přihláška ke stažení

 

Tato roční série školení nabízí zájemcům a zájemkyním získání kvalifikace a navázání kontaktů v oblasti mezinárodní projektové činnosti. Angažovaným lidem poskytuje potřebné kompetence a motivaci pro vedení skupin a realizaci konkrétních interkulturních projektů v regionu jejich působnosti, tak aby posléze svým cílovým skupinám otevřeli nové perspektivy v jejich představách o vzájemném soužití v Evropě

Certifikát:

Německo-polská agentura pro výměny mládeže (DPJW) a TANDEM – Koordinační centrum pro česko-německé výměny mládeže svým podpisem na certifikátu společně s organizátorem školení udělují absolventům titul „Vedoucí interkulturních skupin”. Předpokladem pro certifikaci je kromě aktivní účasti na všech seminářích také plánování, realizace a vyhodnocení vlastního praktického projektu.

Cíle vzdělávání:

Všichni budoucí absolventky/absolventi získají v kontextu vzdělávací skupiny podporu, aby:

 • rozvinuli své individuální znalosti a schopnosti jako vedoucí interkulturních skupin jakož i projektů ve stěžejní oblasti skupinové pedagogiky a projektového plánování;
 • objevili kreativitu a radost z interkulturního učení;
 • vyzkoušeli a naučili se uplatňovat nové metody;
 • si vyzkoušeli a reflektovali vlastní samostatnost a odpovědnost v rámci interkulturního týmu vedoucích prostřednictvím přípravy, realizace a evaluace vlastního praktického projektu;
 • prostřednictvím školení navázali odborné kontakty;
 • identifikovali a aktivovali své osobnostní silné stránky.

Pět charakteristik školení:

Učení zážitkem“: Pro zprostředkování obsahů školení využíváme především praktická cvičení, abychom účastníky oslovili po smyslové a emocionální stránce a upevnili teorii vlastním zážitkem. Prostřednictvím reflexe vlastních prožitků chceme účastníkům/účastnicím zprostředkovat zkušenosti, které jim umožní vědomě postupovat při jejich činnosti v kontextu interkulturních skupin.

„Zažít a zprostředkovat participaci“: Za tímto účelem nabízíme různé časové bloky a témata v průběhu školení, jakož i realizaci praktického projektu, v jehož rámci si účastníci/účastnice vyzkouší různé úkoly a role, včetně zpětné vazby od referentů/referentek i skupiny.

Poradenství a odborný doprovod: Školení bude simultánně tlumočeno. Znalost jazyků školení (CZ, DE, PL) není podmínkou. Tým tvoří referenti/referentky z České Republiky, Polska a Německa, kteří jsou k dispozici pro individuální poradenství a odborný doprovod.V prvním semináři účastníci/účastnice společně s týmem definují individuální vzdělávací cíle v školící smlouvě. Během seminářů pak účastníci/účastnice mohou využít individuální rozhovory s jedním/jednou referentem/referentkou za účelem reflexe získaných znalostí a zkušeností.

Učení ve skupině, delším čase a různém prostředí: Vzdělávací bloky jsme koncipovali záměrně v úseku jednoho roku na různých místech česko-německo-polského příhraničního regionu, s cílem umožnit účastníkům/účastnicím dlouhodobější vlastní prožitek, pozorování a reflexi v rámci interkulturní skupiny. Rozlišné formáty míst a prostředí umožňují poznání rozlišných pracovních metod.

Podpůrná struktura: Náš vzdělávací cyklus je jednotně strukturován, tak aby účastníkům/účastnicím poskytl orientaci v množství nových výzev: čtvrtky jsou věnovány (opětovnému) seznámení. Pátky a soboty jsou věnovány tematické činnosti. Neděle slouží projektovým týmům pro reflexi a přípravu dalších projektových kroků do příštího vzdělávacího bloku.

Témata, termíny a místa konání:

Seminář 1|Úvod, seznámení a rozhodnutí|24. – 27.01. 2019
Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf
Vzájemné seznámení, objasnění očekávání a cílů účastníků/účastnic, uzavření individuální vzdělávací dohody v rámci kurzu.
Seminář 2|Skupina, tým a projekt | 23. – 26.03. 2019
Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf
Spolupráce v interkulturním týmu vedoucích, vlastní role vedoucího, pochopení a vedení skupinových procesů, plánování projektů.
Seminář 3|Interkulturní učení a metody | 25. – 28.04. 2019
IQLANDIA, Liberec
Metodický workshop – diverzita a metody interkulturního učení, počátek práce na praktických projektech.
Seminář 4 | Spolupráce v týmu – poslední etapa před realizací praktického projektu| 06. – 09.06. 2019
Dům tří kultur Parada, Niedermirow (PL)
Participace, tlumočení, praktická realizace, skupinově dynamická práce na cílech a programu praktického projektu.
Praktické projekty| V období konec června – říjen na různých místech
Seminář 5| Vyhodnocení a závěr | 21.-24.11. 2019
Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf
Individuální reflexe dosažených vzdělávacích cílů, celková evaluace školení, prezentace praktických projektů, udělení certifikátů a slavnostní zakončení

Celkový časový rozsah seminářů je 150 hodin. Realizace praktického projektu je plánována na min. 3-4 dny. Praktický projekt plánují účastníci/účastnice zčásti během, resp. mezi jednotlivými bloky školení. Časový rozsah praktického projektu vč. přípravy, realizace a uzavření je rovněž ca. 150 hod.

Školení je určeno:

 •  aktivním pracovníkům s dětmi a mládeží,
 •  profesionálním a neprofesionálním pedagogům,
 •  již existujícím bi- nebo trinacionálním týmům,
 •  pracovníkům sdružení, škol a organizací v kontextu mezinárodních výměn mládeže,
 •  migrantům a účastníkům profesního vzdělávání,
 •  studujícím a uchazečům o zaměstnání s bydlištěm v České Republice, Polsku a Německu,
  …kteří mají zájem o získání kvalifikace Vedoucího interkulturních skupin.

Maximální počet 24 účastníků/účastnic.

Školení bude simultánně tlumočeno. Znalosti cizích jazyků nejsou podmínkou.

Vedoucí tým:

Małgorzata Mocia Woch 
Vedoucí interkulturních skupin, jazyková animátorka, lektorka environmentální pedagogiky, lektorka polštiny jako cizího jazyka

Martin Benda
Vedoucí interkulturních skupin, jazykový animátor, tlumočník, projektový manažer

Liviana Bath
Sociální a kulturní antropoložka, lektorka interdisciplinárních genderových studií, multiplikátorka Divadla utlačovaných, mentorka environmentální pedagogiky

Koordinace & organizace:  Liviana Bath (koordinátorka pedagogické oblasti Lanterna futuri)

Koncepce* & referent: Frank Rischer (vedoucí projektu Lanterna futuri)
*) na základě konceptu školení v letech 2004-2012 autorů Anett Quint, Joanna Bojanowska, Hannah-Maria Liedtke, Lenka Hubáčková a Wojtek Staniewski

Přihlášky a kurzovné:

Účastnický poplatek za celý cyklus školení:
350 €pro zájemce s příjmemméně než 750 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×70 €)
500 € pro zájemce s příjmemmezi 750-1.000 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×100 €)
650 € pro zájemce s příjmem více než 1.000 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×130 €)

Poplatek zahrnuje plnou penzi, společné ubytování na místech školení, náklady na referenty a tlumočení, podrobný trojjazyčný školící manuál, vstupné v rámci organizovaných volnočasových aktivit a pojištění.

Uzávěrka přihlášek: 08. ledna 2019
Martin Benda: benda@lanternafuturi.net

Hillersche Villa e.V.
z.Hd. Liviana Bath
Zittauer Straße 17
02747 Herrnhut / OT Großhennersdorf
Telefon: 0049 3587341322
Mobil: 0049 176 81912953