Dílny

V posledních letech jsme ve spolupráci se školami vytvořili nové vzdělávací formy – mezinárodní a transkulturní týdenní dílny pracující s různými uměleckými formáty.

Dílny tvoří podstatu celého projektu.

Opírají se o 20leté zkušenosti s kulturní a politickou vzdělávací prací a setkáváním při přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojmezí. Na dílnách, které využívají až sedm uměleckých učebních formátů – hudbu, divadlo a tanec, fotografii, text, film a akční umění, pracuje až 15 žáků vždy ze tří škol, např. z České Lípy, Löbau a Kamienne Góry.

Metodický přístup, který byl vytvořen speciálně pro tyto účely, obzvláště zohledňuje získávání a prohlubování klíčových kompetencí, především utváření transkulturního a interkulturního učebního procesu. Pedagogické postupy při práci na dílnách se opírají o dialogický princip Martina Bubera, ve kterém k učení a poznání dochází při kontaktu s protějškem, to znamená, že v centru stojí vytváření situací k setkávání žáků. Umělecký proces zahrnuje práci s mottem dotyčného roku, které se týká společensko-politických témat. Žáci jsou podporováni při přenášení vlastních představ k tématu do práce v týmu a při přebírání zodpovědnosti za tvořivý proces při vzniku společného produktu. Tento učební proces s důrazem na získávání zkušeností se zaměřuje na prohlubování dalších kompetencí, jako je např. schopnost týmové práce, kreativita, učení cizích jazyků atd. Na dílnách je podporován rozvoj transkulturního učení, při kterém jsou rozdíly ve smyslu rozmanitosti důležité a celkový proces se více soustřeďuje na vnímání společného. Nakonec lze během uměleckého vývojvého procesu vytváření produktu pozorovat také individuální vývoj během týdne od neznámého na počátku ke společnému důvěrnému na závěr. Žákům se během týdenních dílen otevírají rozmanité možnosti zažít sebemotivaci a práci v mezinárodním týmu, odkrytí vlastních tvořivých potenciálů a jejich další vývoj a možnost naučit se v rámci konkrétního uměleckého odvětví důležité „řemeslné“ základy. V tomto učebním procesu jsou ve všech rovinách metodicky začleněny rozmanité prvky jazykové animace. Jazyková animace je součástí celkového konceptu a je speciálně přizpůsobena tématu a uměleckému směru v jednotlivých dílnách. Důležitou roli též hraje při úspěšné komunikaci v týmech, a zvyšuje tím motivaci žáků učinit nové kroky při učení jazyků sousedních států.

Tento proces dosahuje svého vrcholu při prezentaci vzniklých produktů na konci týdenních dílen. Díky veřejné závěrečné prezentaci se žákům za jejich práci dostane uznání a ocenění. Kromě toho publiku prezentují své postoje k tématu, umožní mu pohled na politickou dimenzi a leckdy ho i vyzvou, aby se aktivně zapojilo.