Vedoucí skupin a projektů vědomě pracující s diverzitou

Mezinárodní školení – cyklus 2020

Informační brožura a přihláška ke stažen

Tento roční školící cyklus poskytuje angažovaným lidem kvalifikaci a navázání kontaktů na poli mezinárodní spolupráce. Kurz nabízí kompetence k vedení skupin a projektů v příhraničním kontextu s uvědoměním diverzity. Získané znalosti a dovednosti jim otevírají nové perspektivy v představách o evropském soužití.

Certifikát:

Kurz pořádá sdružení Hillersche Villa pro sociokulturu v Trojzemí za podpory Německo-polské agentury pro výměny mládeže a Koordinačního centra česko německých výměn mládeže TANDEM. Absolventi obdrží certifikát s titulem „Vedoucí skupin a projektů vědomě pracující s diverzitou“. Předpokladem získání certifikátu je kromě aktivní účasti na všech modulech kurzu rovněž plánování, realizace a evaluace vlastního praktického projektu.

Cíle vzdělávání:

Budoucí vedoucí skupin v průběhu kurzu obdrží následující podporu:

 • rozvoj znalostí a dovedností v oblasti skupinové pedagogiky pro plánování projektů a vedení skupin;;
 • povědomí o vlastní pozici, mocenských vztazích a kontextech diverzity;
 • nástroje, metody a intersekcionální perspektivy;
 • vzdělávání s radostí a kreativito;
 • zkoušení a aplikace nových metod;
 • aktivní účast na přípravě, realizaci a evaluaci vlastního praktického projektu rozvíjísamostatnost, odpovědnost v rámci týmu vedoucích a sebereflexi;;
 • možnost získání kontaktů v obor;
 • identifikace a aktivizace vlastních silných stránek.

Pět charakteristik školení:

Učení zážitkem“: Vědomosti a kompetence zprostředkováváme především prostřednictvím praktických cvičení, oslovujeme smysly a emoce účastnic a účastníků kurzu a teorii spojujeme s vlastním prožitkem. Reflexí prožitku chceme účastníkům nabídnout zkušenosti, přispívající k vědomé interakci při práci s heterogenními skupinami.

„Zažít a zprostředkovaní participace“: V průběhu kurzu nabízíme různé bloky, témata a také praktický projekt, při jehož realizaci si účastníci mohou vyzkoušet různé úkoly a role a následně získají zpětnou vazbu od referentů a skupiny.

Poradenství a doprovod: Kurz je simultánně tlumočen, znalosti německého a/nebo polského jazyka nejsou nutné. Poradenství a doprovod jednotlivým účastníkům kurzu poskytuje tým vedoucích z České republiky, Německa a Polska. Během prvního modulu kurzu všichni účastníci a účastnice uzavírají s vedoucími dohodu o školení, ve které jsou stanoveny osobní vzdělávací cíle. V průběhu dalších modulů mají účastníci možnost reflektovat získané zkušenosti při osobních rozhovorech s vedoucími.

Různá místa, delší čas a učení ve skupině: Při koncepci kurzu jsme se záměrně rozhodli pro jednoletý cyklus a setkání na různých místech v česko-německo-polském příhraničním regionu. Tyto parametry umožňují účastníkům vlastní prožitek a sebereflexi v rámci interkulturní skupiny v průběhu dlouhodobého vzdělávacího procesu. Různé formáty a místa konání pak umožňují poznat rozmanitou škálu pracovních metod.

Podpůrná struktura: Struktura kurzu má účastníkům a účastnicím umožnit orientaci v množství nových výzev. Forma seminářů je shodná: první den je věnován vzájemnému (opětovnému) seznámení, druhý a třetí (a částečně čtvrtý) den jsou vyhrazeny práci s danými tématy. Poslední den je k dispozici týmům pro přípravu praktických projektů a v závěru nabízí výhled na další modul kurzu.

Témata, termíny a místa konáni:

Seminář 1| Úvod, seznámení a rozhodnutí|04. – 07.03.2020
Hillersche Villa, Centrum setkávání, Großhennersdorf (D)
Seznámení, stanovení očekávání a cílů, uzavření individuálních dohod o školení
Seminář 2| Skupina, tým a projekt | 01. – 05.04.2020
Hillersche Villa, Centrum setkávání Großhennersdorf (D)
Vedení skupin a projektů, skupinové procesy a spolupráce , vědomá práce s diverzitou, zpracování konfliktů, vlastní vedoucí role, plánování a zahájení přípravy praktických projektů
Seminář 3 | Vědomá práce s diverzitou a týmová spolpráce konkrétní plánování praktyckých projektů|03. – 07.06.2020
Vzdělávací centrum Mikuszewo (PL)
Projektový management, projektové žádosti, práce s veřejností, skupinově dynamická práce na programu praktických projektů s orientací na cílové skupiny, intersekcionalita a diverzita
Seminář 4 | Metody a v týmová polupráce – poslední korky před realizací praktických projektů||01.– 05.07.2020
iQLANDIA Science Center, Liberec (CZ)
Metodický workshop, participace, jazyková animace a další rozvoj praktických projektů s ohledem na skupinovou dynamiku a cílové skupiny, vedení skupin, vědomá práce s diverzitou
Praktické projekty | ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020
Seminář 5| Evaluace a závěr |03. – 06.12.2020
Hillersche Villa, Centrum setkávání Großhennersdorf (D)
Individuální reflexe dosažených vzdělávacích cílů, celková evaluace školení, prezentace praktických projektů, slavnostní předání certifikátů

Časový rozsah školení: 150 hodin. Praktické projekty účastníci a účastnice školení připravují během školících modulů a v čase mezi nimi. Vlastní realizace praktických projektů předpokládá min. 3-4 dny. Časový rozsah přípravy, realizace a evaluace praktických projektů předpokládá rovněž ca. 150 hodin.

Vzdévlácí kurz je určen:

 • lidem činným v oblasti práce s dětmi a mládeží;
 • učitelkám a učitelům, dobrovolným pracovnicím a pracovníkům ve vzdělávání;
 • již existujícím bi- nebo trinacionálním týmům;
 • pracovnicím a pracovníkům sdružení, spolků, škol a organizací;
 • migrantkám a migrantům;
 • studentkám a studentům, osobám v procesu profesního vzděláván;
 • zájemkyním a zájemcům o profesní uplatnění s bydlištěm v České republice, Polsku a Německu;
 • všem, kteří mají zájem o další kvalifikaci v oblasti vedení skupin a projektové práce s uvědoměním diverzity. Tím rozumíme témata jako náboženství, gender, místo původu, sexuální orientace, společenská třída, jazyk apod.

Maximální počet 24 účastníků/účastnic.

Školení bude simultánně tlumočeno. Znalosti cizích jazyků nejsou podmínkou.

Vedoucí tým:

Liviana Bath
Trenérka vzdělávání s uvědoměním diverzity a politického vzdělávání, referentka pro témata Gender a Diversity, sociální a kulturní antropoložka, divadelní pedagožka a mentorka (německý, portugalský a španělský jazyk)

Alena Košák Felcmanová
Trenérka pro témata identita, předsudky a diskriminace, vzdělávání k občanské participaci (český, německý a anglický jazyk)

Dorothea Traupe
Trenérka historicko-politického vzdělávání (demokracie, Betzavta, diverzita) a překladatelka (PL/EN), spolupracovnice portálu www.poleninderschule.de (německý, polský, anglický a francouzský jazyk)

Organizace, koordinace a konzultace: Paulina Wolicka, Petra Zahradníčková, Frank Rischer

Přihlášky a kurzovné:

Účastnický poplatek za celý cyklus školení:
350 €pro zájemce s příjmemméně než 750 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×70 €)
500 € pro zájemce s příjmemmezi 750-1.000 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×100 €)
650 € pro zájemce s příjmem více než 1.000 € měsíčně (příp. ve splátkách 5×130 €)

Učastnický poplatek zahrnuje plnou penzi, společné ubytování na místech konání kurzu, náklady na referenty a tlumočníky, podrobný trojjazyčný handout, vstupné v rámci organizovaného volnočasového programu a pojištění účastníků.
Cena kurzu by neměla být překážkou k účasti – v případě potřeby nás kontaktujte.

Přihlášky zasílejte do 16.02.2020

(CZ) Alena Košák Felcmanová felcmanova@lanternafuturi.net

(D) Liviana Bath bath@lanternafuturi.net

(PL)Dorothea Traupe traupe@lanternafuturi.net

Hillersche Villa e.V.
z.Hd. Petra Zahradníčková
Zittauer Straße 17
02747 Herrnhut / OT Großhennersdorf
Telefon: 0049 3587341322
Mobil: (Whats App) 00420 777 973 584

3. ledna 2020

zur Aktuell-Übersicht